Wychowawcy świetlicy


Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2021/2022:
Violetta Suwała – kierownik świetlicy
Iwona Wolska
Iwona Sikora

Iwona Stępień
Dorota Bujak
Paulina Jaskulska
Do zadań wychowawców świetlicy szkolnej należy:

 1. Prowadzenie zajęć zgodnie z rocznym planem pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej oraz hasłami tygodnia.
 2. Realizacja zadań Wychowawczego Programu Szkoły.
 3. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie.
 4. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 6. Organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
 7. Kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 8. Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
 9. Utrzymywanie kontaktów z wychowawcami klas oraz współdziałanie z rodzicami uczniów.
 10. Dbałość o wyposażenie i wystrój pomieszczeń świetlicy.
 11. Pełnienie dyżuru w stołówce szkolnej w trakcie wydawania obiadów.