Dzisiaj jest 
        
STOŁÓWKA

BUDYNEK D
Uczniowie podczas pobytu w szkole mogą korzystać ze smacznych dwudaniowych obiadów wydawanych w godzinach od 11.30 do 12.50:
- uczniowie klas I - IV 11.30 (pierwsza długa przerwa)
- uczniowie klas V - VIII i gimnazjum 12.30 (druga długa przerwa)
- uczniowie klas "0" oraz dzieci przebywające w świetlicy szkolnej 11.50 (podczas lekcji).




Opłaty za obiady za miesiąc czerwiec 2019 r.



     Jadłospis 17. 06. 2019 r. - 18. 06. 2019 r.




Numery alergenów występujących w posiłkach
- podawane przy jadłospisie

Opłaty za obiady wnosi się w okresach miesięcznych z góry od dnia 20-ego do dnia 28-ego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.
Wpłacać za obiady należy tylko w wyznaczonym terminie w kasie szkoły - u kierownika stołówki (pokój 11 D) w godzinach 8.00 - 13.00 (z wyłączeniem przerw obiadowych) lub przelewem na konto szkoły po uprzednim sprawdzeniu kwoty do zapłaty.

95 1020 4900 0000 8002 3084 7789
Szkoła Podstawowa nr 31 w Gdyni
ul. Chylońska 227 81-007 Gdynia
Przy wpłacie na konto bankowe szkoły należy podać informacje:
imię i nazwisko ucznia, numer obiadowy oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

Wpłata powinna być dokonana w takim terminie, aby była już na koncie szkoły do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten, na który kupowany jest obiad. Wpłaty dokonane po tym termnie będą zwracane na rachunek wpłacającego.

Uwaga: Nieobecności na obiadach należy przynajmniej dzień wcześniej zgłaszać (telefonicznie lub osobiście u kierownika stołówki bądź świetlicy) - tylko zgłoszone nieobecności podlegają zwrotowi.
Telefon: (58) 78-211-51, (58) 78-211-52 w. 43 lub 41.


Zgodnie z Regulaminem stołówki szkolnej z obiadów mogą korzystać osoby,
które uiściły opłatę za obiady.

REGULAMIN STOŁÓWKI

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 2. Obiady wydawane są w godzinach 11.25 - 12.50 z zachowaniem obowiązującego harmonogramu.
 3. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 4. W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem posiłków.
 5. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 6. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.
 7. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 8. W stołówce obowiązuje zakaz żucia gumy.
 9. Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.
 10. Opłaty z tytułu kosztów żywienia należy wnosić w wyznaczonych terminach.
 11. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy wcześniej zgłosić ten fakt osobiście lub telefonicznie.
 12. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
 13. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej.
 14. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać pozbawione prawa do korzystania z obiadów.


Do początku strony