Dzisiaj jest 
        
STOŁÓWKA

BUDYNEK D
Uczniowie podczas pobytu w szkole mogą korzystać ze smacznych dwudaniowych obiadów wydawanych w godzinach od 11.25 do 12.50:
- uczniowie klas I - IV 11.25 (pierwsza długa przerwa)
- uczniowie klas V i VI oraz gimnazjum 12.30 (druga długa przerwa)
- uczniowie klas "0" oraz dzieci przebywające w świetlicy szkolnej 11.45 (podczas lekcji).


Opłaty (w okresach miesięcznych z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej) przyjmowane są u kierownika stołówki (pokój 11 D) w godzinach 8.00 - 14.00 (z wyłączeniem przerw obiadowych) lub przelewem na konto nr 76144010260000000006947638 w dniach od 15. do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić u kierownika stołówki bądź w świetlicy.
W przypadku nieobecności ucznia zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku, za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności.
Dopuszcza się moźliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku.


Zgodnie z Regulaminem stołówki szkolnej z obiadów mogą korzystać osoby,
które uiściły opłatę za obiady.

REGULAMIN STOŁÓWKI

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 2. Obiady wydawane są w godzinach 11.25 - 13.00 z zachowaniem obowiązującego harmonogramu.
 3. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 4. W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem posiłków.
 5. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 6. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.
 7. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 8. W stołówce obowiązuje zakaz żucia gumy.
 9. Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.
 10. Opłaty z tytułu kosztów żywienia należy wnosić w wyznaczonych terminach.
 11. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy wcześniej zgłosić ten fakt osobiście lub telefonicznie.
 12. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
 13. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej.
 14. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać pozbawione prawa do korzystania z obiadów.


Do początku strony