Dzisiaj jest: Imieniny:

NASZE OSI�GNI�CIA
ROK SZKOLNY 2013 / 2014

...............................................................................................................................................................................

Jak czytalismy w roku szkolnym 2013/2014?


roczna statystyka wypo�ycze�
...............................................................................................................................................................................

Uczniowie klas m�odszych ch�tnie uczestniczyli w ró�nego rodzaju konkursach matematycznych. 
Reprezentowali szko�� podczas Mi�dzyszkolnego Konkursu Matematycznego klas drugich, który odby� si� w SP nr 12 w Gdyni - Witominie. Licznie przyst�pili do szkolnego konkursu SUDOKU, w którym ucze� klasy I b Pawe� Portee pokona� wszystkich rywali. Gratulujemy!

   
...............................................................................................................................................................................

Jak czytamy? MAJ


statystyka wypo�ycze�
...............................................................................................................................................................................

Puc, Bursztyn i Go�cie - czyli wielka psia gonitwa

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Zbiórka makulatury nr 6

Serdeczne dzi�kujemy za uczestnictwo w konkursie zbiórki makulatury
w placówkach o�wiatowych w roku szkolnym 2013/2014
w Stena Recycling Sp. z 0.0. oddzia� Gdynia.
Wspólnie dokonali�my wielkiej rzeczy na rzecz �rodowiska, w którym �yjemy.
Nasza szko�a zdoby�a II miejsce w kategorii najlepszej placówki o�wiatowej.

0A

204,0kg

0B

339,2kg

0C

593,6kg

0D

1206,0kg

0E

1601,6kg

IA

1474,3kg

IB

3768,3kg

IC

294,0kg

ID

5367,5kg

IIA

2481,3kg

IIB

4663,3kg

IIC

5735,3kg

IIIA

667,9kg

IIIB

1484,8kg

IIIC

3317,1kg

IIID

3973,2kg

...............................................................................................................................................................................

Wiosenny konkurs plastyczny grup zerowych


galeria
...............................................................................................................................................................................

Jak czytamy? KWIECIE�

 
KLASA

 
WYCHOWAWCA

ILO�� WYPO�YCZE�

IA

D. �muda

51

IB

D. Andrzejewska

47

IC

R. Szamocka

62

ID

M. Marat/ J.Skocelas

88

 

IIA

A. Rutkowska

33

IIB

B. Szewczyk

25

IIC

B. Wosik/ A.Solecka

37

 

IIIA

I. Wolska/ B.Urba�ska

16

IIIB

K. Stein

20

IIIC

M. Zabost

14

IIID

M. Sanocka

29

...............................................................................................................................................................................

Gdy�ski Konkurs Plastyczny
"B�yskawica oczami mojej wyobra�ni"


galeria
...............................................................................................................................................................................

Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Szachach


galeria
...............................................................................................................................................................................

Konkurs Przyrodniczy dla klas III

29 kwietnia 2014 r. odby� si� w naszej szkole Konkurs Przyrodniczy  dla klas III.

Ka�d� klas� III reprezentowa�o 4 mi�o�ników przyrody, którzy zmagali si� z ro�nymi

przyrodniczymi zadaniami i zagadkami.

opis konkursu
...............................................................................................................................................................................

IX Mistrzostwa Gdyni w "Dwa ognie usportowione"

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Konkurs grup zerowych "Wielkanocna pisanka"


galeria
...............................................................................................................................................................................

Konkurs "Najpi�kniejsza Kartka Wielkanocna"

Uczniowie ucz�szczaj�cy na popo�udniowe zaj�cia �wietlicowe pod okiem p. Joanna Skocelas i p. Aleksandry Soleckiej-Plata 
wykonali kartki wielkanocne. Najpi�kniejsze z nich zosta�y wytypowane do mi�dzyszkolnego konkursu plastycznego 
zorganizowanego przez Szko�� Podstawow� Nr 13 w Gdyni. 
Krystian Tokarek z klasy Id zdoby� II miejsce w kategorii klas 0-I 
a uczennica klasy IIc Alicja Wojciechowska otrzyma�a wyró�nienie. 
Gratulujemy


galeria
...............................................................................................................................................................................

Konkurs "Najpi�kniejsza pisanka"

Pisanka

 Na bia�ym obrusie, w koszyczku malutkim
le�a�o sobie jajeczko bialutkie.

Przysz�a Joasia, jajeczko wzi�a ,
w�o�y�a do farbki, po chwili wyj�a...

Czary – mary, Hokus – pokus,
by�o jajko bia�e, a teraz jak krokus!

Na tym jajku Asia, zrobi�a wzorek
by�y tam bazie i �ó�ty kaczorek.

Teraz zwyk�e jajko, jest niespodziank�:
pi�kn�, kolorow�, �wi�con� pisank�.


Etap mi�dzyszkolny

   
         
regulamin konkursu
galeria

Etap szkolny


galeria
...............................................................................................................................................................................

Jak czytamy?


statystyka wypo�ycze�
...............................................................................................................................................................................

Zbiórka makulatury nr 5

0A

146,00kg

0B

315,90,0kg

0C

319,60kg

0D

932,50kg

0E

1140,00kg

IA

1062,00kg

IB

2790,10kg

IC

258,00kg

ID

3494,30kg

IIA

2043,90kg

IIB

3363,90kg

IIC

4688,10kg

IIIA

589,70kg

IIIB

1321,00kg

IIIC

2729,40kg

IIID

3495,80kg

...............................................................................................................................................................................

Olimpiada zdrowia

25 marca nasi uczniowie z klas I -III  
uczestniczyli w Olimpiadzie Zdrowia organizowanej przez SP nr 44 w Gdyni. 
Dzieci rywalizowa�y z o�mioma szko�ami, w trzech konkurencjach: wiedzy, plastyki i sporcie. 
Z rado�ci� informujemy, �e zaj�li�my czwarte miejsce.


galeria
...............................................................................................................................................................................

Pe�na miska dla schroniska


galeria
...............................................................................................................................................................................

Ma�y Mistrz Ortografii - etap rejonowy

Dnia 25.02.2014r. w naszej szkole odby� si� etap rejonowy Gdy�skiego Konkursu Ortograficznego klas III

„Ma�y mistrz Ortografii”. 

Wzi�o w nim udzia� 22 uczniów z 11 szkó� podstawowych. 

Nasz� szko�� reprezentowa�y: Magda Pyryt i Iga Kowalska.

Do etapu miejskiego zakwalifikowali si� uczniowie:

Maksymilian Kempa     SP Nr 18;

Iga Kowalska               SP Nr 31;

Zuzanna Giniewicz       SP Nr 29.

Gratulujemy!

...............................................................................................................................................................................

Konkurs biblioteki szkolnej


...............................................................................................................................................................................

Antarktyda - niezwyk�y kontynent

Klasy II zainspirowane lektur� ,,Zaczarowana zagroda",
wybra�y si� w podró� na Antarktyd�.
Uczniowie zafascynowani lodow� krain� oraz jej niezwyk�ymi mieszka�cami - pingwinami,
wzi�li udzia� w konkursie znajomo�ci lektury.
Przebrani za pingwiny, wyposa�eni w plakaty i transparenty,
rozwi�zywali zadania zwi�zane tematycznie z przeczytan� ksi��k�.
Dzieci wykaza�y si� doskona�� znajomo�ci� Antarktydy oraz utworu Aliny i Czes�awa Centkiewiczów.
Zwyci�y�a klasa II b, drugie miejsce przypad�o klasie II c, a tu� za nimi znalaz�a si� klasa IIa.
Wszyscy bawili s� doskonale!
Na zako�czenie dzieci otrzyma�y pami�tkowe dyplomy oraz cukierki ,,prosto z lodowej krainy".
Ta podró� na d�ugo pozostanie w naszej pami�ci!

        
    
galeria
...............................................................................................................................................................................

Jak czytamy?


...............................................................................................................................................................................

Zbiórka makulatury nr 4

0A

31,0kg

0B

308,0kg

0C

266,7kg

0D

885,5kg

0E

911,7kg

IA

901,3kg

IB

2127,9kg

IC

227,4kg

ID

3098,3kg

IIA

1639,2kg

IIB

2765,3kg

IIC

3400,9kg

IIIA

575,7kg

IIIB

1284,2kg

IIIC

2377,7kg

IIID

2943,3kg

...............................................................................................................................................................................

Turniej pi�ki no�nej juniorów

Gratulujemy ch�opcom z klas II,

którzy w halowym turnieju pi�ki no�nej juniorów F1 rocznika 2005,

zaj�li II miejsce.

�yczymy wielu sukcesów w sporcie.


galeria
...............................................................................................................................................................................

Ogólnopolski Konkurs plastyczny Rossmann

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

XIV EDYCJA GDY�SKIEGO PRZEGL�DU JASE�EK

9 stycznia szkolny teatrzyk "Pikolino" pod kierunkiem M. Sanockiej i B. Mikulskiej
po raz kolejny wzi�� udzia� w Gdy�skim Przegl�dzie Jase�ek.
Do konkursu przyst�pi�o 48 szkó�: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Jurorzy docenili pi�kn� dekoracj� i talent m�odych aktorów,
Martyna Sanocka otrzyma�a wyró�nienie za gr� aktorsk�.


galeria
...............................................................................................................................................................................

Zbiórka makulatury nr 3

0A

0kg

0B

229kg

0C

29,6kg

0D

184,2kg

0E

479,5kg

IA

343,2kg

IB

1509,3kg

IC

145,1kg

ID

1812,1kg

IIA

920,2kg

IIB

542,2kg

IIC

2114,5kg

IIIA

303,1kg

IIIB

1216,8kg

IIIC

1393,2kg

IIID

2363,6kg

...............................................................................................................................................................................

Konkurs �piewania "Hej kol�da"

3 XII na ma�ej sali gimnastycznej zorganizowany zosta� konkurs �piewania pt. "Hej kol�da". 
15 klas wyst�powa�o w dwóch turach.

Najlepsze wykonania zosta�y nagrodzone:

I miejsce - 0E i III A

II miejsce - II A i IIID

III miejsce - IIC i III C

Wyró�nienie - 0D i I D

Wszystkim uczestnikom serdecznie dzi�kujemy za przygotowanie kol�d i pastora�ek, uczestnictwo oraz zaanga�owanie.

Dzi�kuj�
Pani dyrektor Alicja Drozd
Organizatorzy: Marzena Sanocka i Katarzyna Stein


galeria
...............................................................................................................................................................................

Konkurs plastyczny dla klas I "Jestem widoczny na drodze"

W miesi�cu listopadzie w klasach pierwszych odby� si� konkurs plastyczny
"Jestem widoczny na drodze".
W akcj� zaang�owani zostali rodzice, którzy nie tylko pomagali wykona� rysunek
ale równie� brali udzia� w g�osowaniu na ten najciekawszy.
W dniu og�oszenia wyników klasy zaprezentowa�y wiersze i piosenki zwi�zane z bezpiecze�stwem
oraz otrzyma�y nagrody - znaczki odblaskowe i ksi��eczki Klubu Bezpiecznego Puchatka.
Szko�a przyst�pi�a bowiem do programu Policyjna Foczka uczy zasad bezpiecze�stwa
oraz do Klubu Bezpiecznego Puchatka.
Dzieci rozwi�zywa�y test on-line dotycz�cy bezpiecze�stwa.

Wyniki konkursu:
I miejsce - Klaudia Podjaska (110 g�osów)
II miejsce - Szymon Chudowicz (60 g�osów)
III miejsce - Julianna Syku�a Ib i Artur Kami�ski (po 25 g�osów)
Wyró�nienie - Dominika Bandera - Chmielarska i Adam Mahmud (po 20 g�osów)

Gratulujemy

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Szkolny konkurs recytatorski

...............................................................................................................................................................................

Kubu� Puchatek i przyjaciele

25 XI nasi drugoklasi�ci wzi�li udzia� w konkursie
znajomo�ci lektury ,,Kubu� Puchatek”,
którego celem by�o zach�canie dzieci do czytania ksi��ek.
Uczniowie brali udzia� w konkurencjach: sportowej, plastycznej 
oraz testu wiedzy na temat przygód Kubusia Puchatka i jego przyjació�.

Rywalizacja by�a zaci�ta. Dzieci bawi�y si� wspaniale.
Ubrane w kolorowe stroje i dopingowane okrzykami przez kolegów,
walczy�y dzielnie o zwyci�stwo.

Wygra�y ,,Króliki” z klasy II a, drugie miejsce zaj�y ,,Kubusie” z klasy II c,
tu� za nimi ,,K�apouszki” z klasy II b.

I to niewa�ne kto wygra�, a kto przegra�. Wa�ne, �e zabawa by�a przednia!

   
galeria
...............................................................................................................................................................................

Jesienny konkurs plastyczny grup zerowych

Tradycyjnie ju� grupy zerowe przyst�pi�y do konkursów plastycznych zwi�zanych z porami roku.
G�osami Rodziców laureatami Jesiennego Konkursu Plastycznego zostali:

I miejsce - Agnieszka T. gr. 0"b" (nr 25)
II miejsce - Andrzej R. gr. 0"d" (nr 13)
Jagoda N. gr. 0"e" (nr 5)
III miejsce - Kornelia N. gr. 0"e" (nr 3)
Bartek N. gr. 0"a" (nr 7)
Dawid S. gr. 0"b" (nr 14)
Zuzia P. gr. 0"a" (nr 15)
Klaudia O. gr. 0"b" (nr 20)
Nicola O. gr. 0"c" (nr 24)

Wyró�nienie otrzymuj�: grupa 0"a": Adam H., Kuba S., Karolina P.
grupa 0"b": Maya G., Dominika D.
grupa 0"c": Mateusz J., Alicja D., Kacper B., Oliwia G.
grupa 0"d": Wiktoria M., Bartek D., Malwina �., Karolina K.,
grupa 0"e": Weronika G., Kacper L.


galeria
...............................................................................................................................................................................

Konkursy biblioteki szkolnej

 

galeria
...............................................................................................................................................................................

Zbiórka makulatury nr 2

0A

0kg

0B

168,8kg

0C

29,6kg

0D

108,4kg

0E

247,6kg

IA

194,6kg

IB

695,8kg

IC

107,6kg

ID

1268kg

IIA

371,2kg

IIB

901,9kg

IIC

1279,6kg

IIIA

232kg

IIIB

818kg

IIIC

918,6kg

IIID

1217,8kg

...............................................................................................................................................................................

Zbiórka makulatury nr 1

0A

0kg

0B

93,6kg

0C

0kg

0D

10,5kg

0E

11,9kg

IA

127,3kg

IB

182,1kg

IC

91,0kg

ID

323,6kg

IIA

209,2kg

IIB

221,5kg

IIC

361,5kg

IIIA

109,5kg

IIIB

379,5kg

IIIC

447,6kg

IIID

831,3kg