Dzisiaj jest 
        
REKRUTACJA DO GIMNAZJUM

Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum
od 1 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r.

Uczniowie, starający się o przyjęcie do gimnazjum, zobowiązani są do wypełnienia ankiety informacyjnej o uczniu oraz do dostarczenia:
- kopii aktu urodzenia,
- 1 zdjęcia do legitymacji,
- wykazu ocen z pierwszego półrocza,
- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej organizowanego przez OKE.

Uczniowie mogą kontynuować naukę w następujących klasach:
- z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego,
- akademickiej (klasa pod patronatem Politechniki Gdańskiej - wydział matematyki stosowanej,
  o rozszerzonym programie nauczania),
- z rozszerzonym programem nauczania informatyki (klasa oparta o program autorski),
- sportowej (piłka nożna - chłopcy, piłka ręczna - dziewczęta, rugby - chłopcy),
- o profilu ogólnym.

Kryteria przyjęcia do klasy sportowej:
- bardzo dobry stan zdrowia - aktualne badania lekarskie,
- pozytywne zaliczenie testu sprawności ogólnej,
- pozytywne zaliczenie testu umiejętności technicznych,
- nienaganne zachowanie.

Kontakt z trenerami:
- rugby – p. Paweł Dąbrowski, p. Maciej Stachura
- piłka nożna – p. Michał Pietrzyk
- piłka ręczna – p. Paweł Paździocha
Termin testu sprawności ogólnej i umiejętności technicznych ustalają trenerzy odpowiednich dyscyplin.

Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do klasy sportowej podejmuje Dyrektor Szkoły po konsultacji z trenerami. W szczególnych przypadkach może on podjąć decyzję o przyjęciu do tej klasy ucznia, który nie spełnia wszystkich wymienionych wyżej kryteriów.

Kryteria przyjęcia do klasy z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego:
- uzyskanie minimum 52 punktów, w tym: za ocenę celującą z języka polskiego i języka angielskiego po 6 punktów; za ocenę bardzo dobrą po 5 punktów itd.
oraz liczba punktów za test, który obejmuje zakres materiału ze szkoły podstawowej.
Test predyspozycji z języka angielskiego odbędzie się 11. 05. 2011 r. (środa) o godzinie 15.30.

Kryteria przyjęcia do klasy informatycznej:
- uzyskanie na świadectwie klasy VI minimum oceny dobrej z informatyki,
- uzyskanie na świadectwie klasy VI minimum oceny dobrej z matematyki
.

Kryteria przyjęcia do klasy akademickiej:
- uzyskanie na świadectwie klasy VI minimum oceny dobrej z matematyki.

Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do klasy z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego oraz klasy informatycznej i akademickiej podejmuje Dyrektor Szkoły.
W szczególnych przypadkach może on podjąć decyzję o przyjęciu do tej klasy ucznia, który nie spełnia wszystkich wymienionych wyżej kryteriów.

Do pobrania: ulotka o Gimnazjum nr 12

Do pobrania: kwestionariusz kandydata do gimnazjum