Dzisiaj jest: Imieniny:

WYDARZENIA  
ROK SZKOLNY 2010 / 2011...............................................................................................................................................................................


Zako�czenie roku szkolnego

     
     

...............................................................................................................................................................................


Foczka fina�

2.06.2011r. w Szkole Podstawowej LIBER w Gdyni
odby� si� Wielki Fina� Programu dla klas I
"Policyjna Foczka uczy zasad bezpiecze�stwa".     
Jest to jedyny taki program w Polsce przygotowany przez Policj� przy wsparciu w�adz samorz�dowych,
który swoim zasi�giem obejmuje wszystkie pierwsze klasy szkó� podstawowych.
W tegorocznym programie bra�o udzia� 2,5 tys. pierwszoklasistów z 34 gdy�skich szkó�. 
Po ca�orocznej edukacji do fina�u zakwalifikowa�o si� sze�� gdy�skich szkó�.
Dru�yny bra�y udzia� w te�cie wiedzy o bezpiecze�stwie, konkurencjach sportowych,
konkursie plastycznym i konkursie muzycznym.

A oto wyniki Wielkiego Fina�u Foczki:
I miejsce – Szko�a Podstawowa nr 44
II miejsce – Szko�a Podstawowa nr 13 –
III miejsce Szko�a Podstawowa nr 23  i Szko�a Podstawowa nr 31
IV miejsce – prywatna Szko�a Podstawowa LIBER 
V miejsce – Szko�a Podstawowa nr 37

Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy.

     
     

...............................................................................................................................................................................


Foczka pó�fina�

 Od 3 lat nasza szko�a uczestniczy w programie dla uczniów klas pierwszych
"Policyjna Foczka uczy zasad bezpiecze�stwa", którego celem jest poprawa bezpiecze�stwa uczniów.
W ramach programu organizowane s� spotkania z policjantami, wyj�cia i pogadanki. Ka�de z dzieci otrzyma�o podr�cznik oraz zeszyt �wicze�, maj�cy wspiera� go w kszta�towaniu bezpiecznych postaw.
26 maja w SP nr 40 odby�y si� pó�fina�y miejskie sprawdzaj�ce wiedz� zdobyt� na zaj�ciach.
Dzieci poprzez �wietn� zabaw� rywalizowa�y w konkursie wiedzy, plastycznym, sportowym i muzycznym.
Nasza szko�a zdoby�a I miejsce i przedosta�a si� do fina�u, który odb�dzie si� 2 czerwca.


   

...............................................................................................................................................................................


Zbiórka makulatury

Zespó� Szkó� Nr 9 zaj�� II miejse w kategorii najlepszej placówki o�wiatowej w ilo�ci zebranej makulatury.
W kategorii najlepszy ucze� zbieracz I miejsce zaj�� Szymon Pofelski z klasy Id SP nr 31.
Uroczyste rozdanie nagród nast�pi�o 27.05.2011 w Akwarium Gdy�skim. Gratulujemy!

...............................................................................................................................................................................


�wi�to szko�y

 13 maja i na dodatek pi�tek - mo�na powiedzie�, �e pech sprawi� i� deszczowa pogoda
zmusi�a do zmiany niektórych planów zwi�zanych ze �wi�tem Szko�y.
Mimo to w gor�cej atmosferze na ma�ej sali gimnastycznej odby� si� Jubileuszowy
Dziesi�ty Przegl�d Piosenki Popularnej POP CIS pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka.
Konkurs, który zgromadzi� rekordow� ilo�� uczestników - 39 rozpocz�� si� hymnem dzielnicy Cisowa
 - za�piewanym przez klasy Ib i Ic.
Na du�ej sali gimnastycznej mo�na by�o sprawdzi� swoje si�y fizyczne i wzi�� udzia� w ró�nych konkurencjach sportowych. Atrakcj� by� tor przygotowany przez nauczcycieli jedynej w Gdyni klasy rugby.
 Uczniowie starszych klas przygotowali ekologiczn� wystaw� prac plastycznych,
a klasy III rozegra�y turniej w dwa ognie.
 Jak zawsze by�a te� przepyszna grochówka.

     
 
     
 

...............................................................................................................................................................................


�wi�to Konstytucji 3 maja

     
     
   

...............................................................................................................................................................................


Przedstawienie kó�ka j�zyka angielskiego "Happy Easter"

   
   
     

...............................................................................................................................................................................


VI Mistrzostwa Gdyni Szkó� Podstawowych w Dwa Ognie klas III

W dniach 7 – 8 kwietnia 2011 roku w Zespole Sportowych Szkó� Ogólnokszta�c�cych w Gdyni
odby�y si� VI Mistrzostwa Gdyni Szkó� Podstawowych w Dwa Ognie klas trzecich.
Honorowy patronat nad imprez� obj�a pani Prezydent Miasta Gdynia Ewa �owkiel.
W zawodach wystartowa�a rekordowa liczba zespo�ów -19 ch�opców i 16 dziewczynek.
Ogó�em w zawodach uczestniczy�o ponad 500 dzieci z gdy�skich szkó� podstawowych.

Zawodnicy (ch�opcy) reprezentuj�cy nasz� szko�� zajeli III miejsce.
Wyró�niaj�cy si� uczniowie oraz zwyci�skie szko�y zosta�y nagrodzone pucharami i medalami
oraz licznymi upominkami.
Sponsorami nagród byli Urz�d Miasta Gdynia, GOSiR, ZSSO oraz klub sportowy Lotos Gdynia.

Gratulacje!!!...............................................................................................................................................................................


Rewia na lodzie "Calineczka"

Udzia� klas I - III w widowisku w Hali "Olivia" w Gda�sku.

     
     
     

...............................................................................................................................................................................


Pierwszy Dzie� Wiosny

     
   
   

...............................................................................................................................................................................


Kampania - Mamo, Tato wybieram ekotransport

     
     

...............................................................................................................................................................................


Bezpieczne ferie
     
       

   

...............................................................................................................................................................................


Przedstawienie kó�ka j�zyka angielskiego "Christmas play"

     
              
    

...............................................................................................................................................................................


Konkurs szopek

    

...............................................................................................................................................................................


�wi�teczny koncert

     

...............................................................................................................................................................................


�wi�ta tu� tu�

Czas przed�wi�teczny dzieci sp�dzi�y w szkole w przyjemnej atmosferze.
 Uczniowie uczestniczyli w koncercie, na którym poznali instrumenty dente: flet boczny, klarnet i fagot.
Brali udzia� w konkursie na najpi�kniejsz� szopk�.
 Dzieci z kó�ka j�zyka angielskiego  „ Super Simple Song” prowadzonego przez Pani� Jolant� Lewi�sk� przygotowa�y przedstawienie pt. „Christmas play”.
Natomiast uczniowie wszystkich klas pierwszych razem z wychowawczyniami
wprowadzili nas w �wiat bajek i ba�ni w przedstawieniu pt. „ Bajkowe jase�ka”.


..............................................................................................................................................................................

Bajkowe jase�ka
     
      
        


...............................................................................................................................................................................


Jemy zdrowo i kolorowo

 Klasy pierwsze przygotowa�y przedstawienie pt. „Jemy zdrowo i kolorowo”.
 Uczniowie dowiedzieli si� jak wa�ne s� witaminy dla naszego zdrowia,
w jakich warzywach i owocach wyst�puj�. Brali udzia� w licznych konkursach  i zagadkach.
Wspólnie od�piewali piosenk� „Witaminki”
.

      
     
   

...............................................................................................................................................................................


Pokaz grupy artystycznej

Nasz� szko�� odwiedzi�a grupa artystyczna,
która przedstawi�a zabawny program magicznych sztuczek i akrobacji.
Zaskakiwa�a dzieci i nauczycieli ró�norodnymi pokazami,
 w których pojawi� si� nawet �ywy królik.

.
          
         
      

...............................................................................................................................................................................


�wi�to Pieczonego Ziemniaka

Z okazji �wi�ta Pieczonego Ziemniaka klasy II wyjecha�y na wycieczk� do Wioski India�skiej w �elistrzewie. Poznali�my tam zwyczaje i tryb �ycia Indian, malowali�my nasze twarze, przybierali�my nowe imiona. Spróbowali�my swych si� w grach sprawno�ciowych, strzelali�my z �uku, rzucali�my tomahawkiem i oszczepem, je�dzili�my konno, wykonywali�my �wiczenia topograficzne, rozpalali�my ognisko.
Na koniec posilili�my si� upieczonymi w ognisku kie�baskami i ziemniakami.
Zm�czeni, ale szcz�liwi wrócili�my do szko�y.

     
     

...............................................................................................................................................................................


11 listopada Dzie� Niepodleglo�c
i

W naszej szkole uczcili�my �wi�to Pa�stwowe uroczystym przedstawieniem
przygotowanym przez klasy: III b i III d, w którym uczestniczy�y klasy: 0 – III i IV – VI.

        
       
 

...............................................................................................................................................................................


6 - latki w pierwszej klasie


                 
              
      


...............................................................................................................................................................................

�lubowanie klas pierwszych

13 pa�dziernika odby�o si� �lubowanie uczniów klas pierwszych.
W uroczysto�ci wzi�li udzia�: dyrekcja szko�y, nauczyciele, uczniowie i rodzice.
Kulminacyjnym punktem by�o z�o�enie uroczystej przysi�gi przez pierwszoklasistów.
Przyrzeczenie z�o�one na sztandar szko�y oficjalnie zako�czy�o okres próby
i przypiecz�towa�o przynale�no�� uczniów klas pierwszych do ich nowej spo�eczno�ci.
 

                
          


...............................................................................................................................................................................

Rozpocz�cie roku szkolnego 2010

Uczniowie klas 0 – III uroczy�cie przywitali
Nowy Rok Szkolny 2010/2011.
Mi�ym akcentem na powitanie dzieci i rodziców
by�o przedstawienie zorganizowane przez uczniów z klas II b i II c.