Dzisiaj jest 
        

KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO 2010/20111. Rozpoczęcie roku szkolnego  1 września 2010 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2010 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
3. Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:
- język polski
- drugi przedmiot


10 stycznia 2011 r.,
11 stycznia 2011 r.


(podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83,
poz. 562, z późn. zm.)
4. Ferie zimowe: 17 stycznia - 30 stycznia:
Lubuskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie
24 stycznia - 06 lutego:
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie
31 stycznia - 13 lutego:
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie
14 lutego - 27 lutego:
Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
5. Wiosenna przerwa świąteczna 21 - 26 kwietnia 2011 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
6. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
a) w szkołach dla dorosłych,
w których nauka kończy się
w semestrze jesiennym
b) dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. a
c) w pozostałych szkołach podstawowych
d) dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. c
10 stycznia 2011 r.

5 kwietnia 2011 r.

5 kwietnia 2011 r.

7 czerwca 2011 r.


ustalił dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 33 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
7. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z j. obcego nowożytnego
b) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z j. obcego nowożytnego
c) w pozostałych gimnazjach:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z j. obcego nowożytnego
d) dodatkowe terminy w gimnazjach wymienionych w lit. c:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z j. obcego nowozytnego
10 stycznia 2011 r.
11 stycznia 2011 r.
12 stycznia 2011 r.


12 kwietnia 2011 r.
13 kwietnia 2011 r.
14 kwietnia 2011 r.

12 kwietnia 2011 r.
13 kwietnia 2011 r.
14 kwietnia 2011 r.


 6 czerwca 2011 r.
 7 czerwca 2011 r.
 9 czerwca 2011 r.


ustalił dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 33 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionychw pkt 9):   7 stycznia 2011 r. (sesja zimowa)
29 kwietnia 2011 r. (sesja wiosenna)

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.)
9. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych, szkół
policealnych
14 stycznia 2011 r.
lub
10 czerwca 2011 r.


(podstawa prawna: § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
10. Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej
- język polski
- drugi przedmiot
- język ojczysty - w szkołach lub   oddziałach z ojczystym językiem   nauczania mniejszości  narodowej


10 maja 2011 r.
11 maja 2011 r.
12 maja 2011 r.

 
(podstawa prawna: § 33 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
11. Egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna

4 - 21 maja 2011 r.
początek 4 maja 2011 r.


ustalił dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 57 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)
12. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2011 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
13. Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2011 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Źródło: strona WWW Ministerstwa Edukacji Narodowej

Do początku strony