ŚWIETLICA SZKOLNA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 W GDYNI
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 17.00
Regulamin świetlicy szkolnej

 1. Świetlica czynna jest codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 6.30 do 17.00.

 2. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać uczniowie z klas 0 – III na prośbę pracujących rodziców lub prawnych opiekunów.

 3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o wypełnienie przez rodziców (prawnych opiekunów) Karty Zgłoszenia Dziecka.

 4. Karty zgłoszeń przyjmowane są w świetlicy przez cały rok szkolny według potrzeb rodziców (opiekunów).

 5. Rodzice, opiekunowie lub osoby upoważnione zobowiązane są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.

 6. Dzieci, które nie ukończyły 7-go roku życia muszą być odbierane przez osoby pełnoletnie. W uzasadnionych przypadkach, na wyraźną prośbę rodziców, przy pełnej odpowiedzialności rodzica, Dyrektor może wyrazić zgodę na odbiór dziecka ze świetlicy przez osobę niepełnoletnią.

 7. Zwolnienie z zajęć uczeń może uzyskać po okazaniu pisemnej prośby rodziców z zaznaczeniem daty, godziny wyjścia oraz podpisu. Kontakt telefoniczny z rodzicem nie upoważnia do zwolnienia dziecka ze świetlicy szkolnej.

 8. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy (sytuacje losowe) rodzice zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji wychowawcę świetlicy oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

 9. W przypadku powtarzających się sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy szkolnej w wyznaczonym czasie, w stosunku do rodziców (prawnych opiekunów) zostaną podjęte odpowiednie działania (powiadomienie pedagoga szkolnego, dyrekcji szkoły).

 10. Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą oraz odpowiednie warunki do rozwijania zainteresowań, zabawy, nauki własnej.

 11. Dzieci po przyjściu do świetlicy mają obowiązek zapisać się w zeszycie obecności (przed i po lekcjach).

 12. Świetlicy nie wolno opuszczać bez pozwolenia wychowawcy.

 13. Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych w ramach planu pracy.

 14. Podczas pobytu w świetlicy należy zachowywać się kulturalnie, odnosić się w sposób koleżeński i życzliwy, w razie potrzeby służyć pomocą.

 15. Dzieci prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem korzystają z urządzeń i sprzętu świetlicowego, chronią przed zniszczeniem i pozostawiają w należytym porządku po wykorzystaniu.

 16. Uczniowie powinni stosować się do reguł dotyczących prawidłowego zachowania. Nieprzestrzeganie regulaminu obowiązującego w świetlicy szkolnej może ograniczyć dziecku korzystanie ze świetlicy (załącznik nr 1).

 17. Świetlica szkolna pełni dyżury w niektóre dni wolne od zajęć dydaktycznych.

System konsekwencji obowiązujący w świetlicy wynikających z łamania przez uczniów
norm i zasad postępowania

 1. Negatywne zachowania uczniów, które będą podlegać zastosowaniu odpowiednich konsekwencji:
  1. Niegrzeczne zachowanie uczniów w stosunku do kolegów, wychowawców, pracowników szkoły.
  2. Stosowanie przemocy fizycznej wobec innych dzieci: bicie, kopanie, szarpanie.
  3. Bieganie po świetlicy, celowe popychanie innych uczniów.
  4. Używanie niestosownego lub wulgarnego słownictwa oraz obraźliwych gestów.
  5. Brak reakcji na uwagi wychowawców.
  6. Brak szacunku do wychowawców.
  7. Niszczenie cudzej własności.
  8. Niszczenie mienia świetlicy i szkoły.
  9. Zbyt głośne zachowanie, krzyk.
  10. Samowolne opuszczanie świetlicy szkolnej.

 2. Rodzaj konsekwencji:
  1. Słowne upomnienie wychowawcy świetlicy szkol.nej
  2. Wpisanie informacji o niestosownym zachowaniu do zeszytu uwag.
  3. Wpisanie uwagi do dziennika zajęć.
  4. Rozmowa z rodzicami, poinformowanie o złym zachowaniu ucznia.
  5. Poinformowanie wychowawcy klasy.
  6. Rozmowa z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
  7. Upomnienie i nagana dyrektora szkoły.

W przypadku, gdy uczeń nie stosuje się do powyższych punktów regulaminu, może zostać zawieszony w prawie korzystania ze świetlicy szkolnej na okres nie krótszy niż dwa tygodnie lub nawet skreślony z listy dzieci korzystających ze świetlicy.