ŚWIETLICA SZKOLNA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 W GDYNI
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 17.00
Zadania świetlicy
Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu, stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, kompensowanie zaniedbań środowiskowych oraz integrowanie grupy w czasie zajęć.
W ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych organizowanych w naszej świetlicy, dzieci mają możliwość:
 1. Rozwijania kompetencji językowych poprzez:
  • kształtowanie umiejętności wypowiadania się,
  • ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego,
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień recytatorskich,
  • ćwiczenie umiejętności zapamiętywania.
 2. Wzbogacania wiadomości o środowisku społecznym i przyrodniczym.
 3. Wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 4. Rozwijania umiejętności manualnych.
 5. Zwiększania sprawności fizycznej.
 6. Wyzwalania ekspresji twórczej.
 7. Kształtowania umiejętności współżycia i współdziałania w grupie oraz przestrzegania obowiązujących norm i zasad wychowania.
 8. Wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych:
  • umiejętność komunikowania się, wyrażania własnych przekonań, uczuć oraz dostrzegania ich u innych osób,
  • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowanie nad emocjami.
 9. Planowania prac indywidualnych i grupowych.
 10. Rozwijania poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania.
 11. Poznania zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Powyższe zadania realizowane są poprzez:

 • pogadanki,
 • zajęcia w terenie,
 • projekcje filmów edukacyjnych, słuchanie muzyki,
 • organizowanie różnorodnych zajęć sportowych,
 • spacery rekreacyjne po okolicy, zajęcia na placu zabaw,
 • konkursy,
 • ćwiczenia dramowe,
 • uczestnictwo w zabawach integracyjnych, grach edukacyjnych,
 • wyrażanie emocji w formie plastycznej,
 • zapoznanie z technikami radzenia sobie ze stresem (elementy muzykoterapii, bajkoterapii, techniki relaksacyjne),
 • otoczenie opieką dzieci młodszych i słabszych,
 • zapoznawanie z zasadami savoir-vivre,
 • doskonalenie techniki czytania, wspólne czytanie ulubionych książek,
 • wykorzystywanie słuchowisk dziecięcych,
 • stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 • umiejętne korzystanie z zasobów Internetu, bezpieczeństwo w Internecie,
 • zorganizowanie następujących uroczystości stałych: Andrzejki, wigilia w świetlicy, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, powitanie wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty oraz innych,
 • przygotowanie kiermaszu ozdób świątecznych,
 • eksponowanie wytworów dzieci poprzez wystawki stałe i okolicznościowe.