ŚWIETLICA SZKOLNA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 W GDYNI
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00
Regulamin świetlicy szkolnej

 1. Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rozrywki i rozwijania zainteresowań.

 2. Świetlica czynna jest codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 17.00.

 3. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać uczniowie z klas 0 – III na prośbę pracujących rodziców lub prawnych opiekunów.

 4. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o wypełnienie przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszeń.

 5. Karty zgłoszeń przyjmowane są w świetlicy przez cały rok szkolny według potrzeb rodziców (opiekunów).

 6. Dzieci po przyjściu do świetlicy mają obowiązek zapisać się w zeszycie obecności (przed i po lekcjach).

 7. Świetlicy nie należy opuszczać bez pozwolenia wychowawcy.

 8. Dzieci, które nie ukończyły 7-go roku życia muszą być odbierane przez osoby pełnoletnie.

 9. Kontakt telefoniczny z rodzicem nie upoważnia do zwolnienia dziecka ze świetlicy szkolnej.

 10. Zwolnienie z zajęć uzyskuje uczeń po okazaniu pisemnej prośby rodziców z zaznaczeniem daty i godziny wyjścia.

 11. Uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych w ramach planu pracy.

 12. Podczas pobytu w świetlicy należy zachowywać się kulturalnie.

 13. Do innych dzieci należy odnosić się w sposób koleżeński i życzliwy, w razie potrzeby służyć im pomocą.

 14. Uczniowie powinni dbać o porządek i wystrój świetlicy.

 15. Należy prawidłowo i zgodnie z ich przeznaczeniem korzystać z urządzeń i sprzętu świetlicowego, chronić przed zniszczeniem i pozostawiać w należytym porządku po wykorzystaniu.

 16. Świetlica szkolna pełni dyżury w niektóre dni wolne od zajęć dydaktycznych np. Dzień Nauczyciela, rekolekcje wielkopostne.