Dzisiaj jest: Imieniny:

  WYDARZENIA  
ROK SZKOLNY 2017 / 2018


DO OBSERWACJI KOLEJNYCH WYDARZE� ORAZ AKTUALNO�CI Z �YCIA SZKO�Y

ZAPRASZAMY NA NASZ PROFIL FB
...............................................................................................................................................................................

Dzie� Ziemi


galeria
...............................................................................................................................................................................

Wiosna przed szko��

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Kó�ko Turystyczne - kwiecie�


galeria
..............................................................................................................................................................................

Od uprawy do potrawy Tesco


galeria
..............................................................................................................................................................................

Na lotnisku


galeria
..............................................................................................................................................................................

Festyn w Marynarce Wojennej


galeria
..............................................................................................................................................................................

W Akwarium Gdy�skim

 
galeria
..............................................................................................................................................................................

Dzie� Ameryka�ski w IIIb


galeria
..............................................................................................................................................................................

M�odzi naukowcy

 
galeria
..............................................................................................................................................................................

Mi�dzynarodowy Dzie� Teatru


galeria
..............................................................................................................................................................................

Wielkanocne przygotowania

   
galeria
..............................................................................................................................................................................

Zaj�cia adaptacyjne

 
galeria
..............................................................................................................................................................................

Wiosenny przegl�d eksperymentów

     
galeria
...............................................................................................................................................................................

3b i 3e na spotkaniu u Prezydenta miasta Gdynia

 
galeria 3b
galeria 3e
artyku�y:
http://gdynia.pl/…/co-bys-zrobil-pierwszego-dnia-prezydentu…
http://gdynia.pl/spoleczenstwo,7580/uczniowie-u-prezydenta,519406
...............................................................................................................................................................................

Pierwszy Dzie� Wiosny

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

DNI OTWARTE SP 31 W GDYNI - KLASY M�ODSZE

Dnia 17 marca w naszej szkole odby�y si� Dni Otwarte. By�o weso�o i kolorowo a odwiedzaj�cy zaskoczyli nas frekwencj�. Prawie 50 dzieci skorzysta�o z zaj�� oferowanych przez nauczycieli naszej szko�y.
Dzieci mog�y pokona� tor przeszkód na salce gimnastycznej, wykonywa� niezwyk�e eksperymenty przyrodnicze, 
pokolorowa� postacie z bajek, zrobi� korale, nauczy� si� angielskiego w sali multimedialnej, 
rozwi�za� warzywno – owocowe zagadki poznaj�c przy tym nasz� sto�ówk� szkoln�, 
wykona� zak�adk� do ksi��ki w pi�knej i bogatej bibliotece, 
pobawi� si� zabawkami na �wietlicy i pozna� przytulny gabinet logopedyczny. 
Wszystkie sale by�y otwarte do zwiedzania a nauczyciele ch�tnie odpowiadali na pytania rodziców. 
Ka�dy otrzyma� co� s�odkiego oraz pami�tkowy balonik i d�ugopis, który b�dzie przypomina� nasz� wyj�tkow� szko��. 
By�o nam niezmiernie mi�o pozna� przysz�ych Uczniów. 
Dzi�kujemy te� obecnym Uczniom, którzy z ogromn� ch�ci� i trosk� opiekowali si� m�odszymi Kole�ankami i Kolegami. Dzi�kujemy wszystkim za ten wyj�tkowy dzie�!!!

         
galeria cz 1
galeria cz 2
...............................................................................................................................................................................

Castorama i warsztaty majsterkowania


galeria
...............................................................................................................................................................................

W Muzeum Miasta Gdynia


galeria
...............................................................................................................................................................................

Kó�ko Turystyczne - marzec


galeria
...............................................................................................................................................................................

Dzie� Kobiet

 
   
galeria
galeria ci�g dalszy
...............................................................................................................................................................................

Poznajemy kultur� Dalekiego Wschodu


galeria
...............................................................................................................................................................................

Zima nie odpuszcza

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Kulig


galeria
...............................................................................................................................................................................

Walentynki

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Ferie zimowe w naszej szkole

By�o kino, kr�gle, Amazonia, basen, Eksperyment, Jump City,
by�y p�czki , gry i zabawy w szkole i na dworze.

Dzi�kujemy �e byli�cie razem z nami!!!

Serdeczne podzi�kowania za pomoc dla mamy Kuby z 3c, Adriana z 2c i babci Piotra z 1a.

Wychowawcy: Monika Marat i Iwona Wolska    

   
       
   
tydzie� 1
tydzie� 2
...............................................................................................................................................................................

Zima wcale nie jest taka z�a
czyli jak bezpiecznie sp�dzi� ferie zimowe

Czas ferii to �wietna zabawa,
kto bezpiecznie si� bawi w k�opoty nie wpada.
Pami�tajcie o tym  mili,
by�cie do szko�y cali i zdrowi po feriach wrócili.

   
galeria
...............................................................................................................................................................................

Zabawa karnawa�owa


galeria
...............................................................................................................................................................................

Dzie� Babci i Dziadka w klasach pierwszych

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Szkolne ko�o teatralne "Picolino":
"Bajka o szcz�ciu"


galeria
...............................................................................................................................................................................

Zimowe zabawy


galeria
...............................................................................................................................................................................

Pasowanie na czytelnika klas pierwszych


galeria
...............................................................................................................................................................................

Gdy�skie Centrum Kultury
"Ksi�niczka na ziarnku grochu"


galeria
...............................................................................................................................................................................

Kó�ko Turystyczne - stycze�


galeria
...............................................................................................................................................................................

"�piewajmy Bo�ej Dziecinie"
�wi�teczny koncert kol�d i pastora�ek oraz kiermasz chatytatywny


galeria
...............................................................................................................................................................................

Przygotowania do �wi�t

   
anio�kowe warsztaty
piernikowe warsztaty
warsztaty z rodzicami
...............................................................................................................................................................................

Lodowisko

   
galeria
...............................................................................................................................................................................

Kó�ko Turystyczne - grudzie�

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Miko�ajki

     
     
 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Wizyta w nowym przedszkolu

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

W Filharmonii

   
galeria
...............................................................................................................................................................................

Po�egnanie jesieni


galeria
...............................................................................................................................................................................

Dyskoteka Andrzejkowa


galeria
...............................................................................................................................................................................

Wieczór filmowy


galeria
...............................................................................................................................................................................

Nasze jesienne wycieczki

       
Sala zabaw Amazonia
InfoBox "Budujemy Gdyni�"
Hotel Sheraton Sopot
zwiedzamy Tesco kl 2
zwiedzamy Tesco kl 3
Posterunek Policji Gdynia Cisowa kl 3
Posterunek Policji Gdynia Cisowa kl 2
...............................................................................................................................................................................

Lodowisko

 
galeria klasa 1a i 1b
galeria klasa 2c
galeria klasy 3c
...............................................................................................................................................................................

Kó�ko Turystyczne - listopad


galeria
...............................................................................................................................................................................

Kó�ko plastyczne klas 1 - 3

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Kó�ko plastyczne grup zerowych


galeria
...............................................................................................................................................................................

Zamki i herby


galeria
...............................................................................................................................................................................

11 LISTOPADA


galeria
...............................................................................................................................................................................

Lekcja historii w klasach III

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Wyprawa w przesz�o�� czyli budowa makiety �redniowiecznego grodu

     
galeria
...............................................................................................................................................................................

Mi�dzynarodowy Dzie� Bajek

   
galeria
...............................................................................................................................................................................

Halloween


galeria 1
galeria 2
...............................................................................................................................................................................

Program Move up to be happy and healthy

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Witaminki, witaminki...


galeria
...............................................................................................................................................................................

Jemy zdrowo i kolorowo

   
 
galeria 3e
galeria klasy 2
...............................................................................................................................................................................

Jesie� w parku

   
galeria
...............................................................................................................................................................................

Lekcja historii w Malborku

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Pasowanie klas pierwszych  na Ucznia


galeria
...............................................................................................................................................................................

14.10.2017 Dzie� Edukacji Narodowej

Dyrekcja i Nauczyciele SP 31 klas 0 - 3
bardzo dzi�kuj� Rodzicom i Uczniom
za pami�� z okazji Dnia Edukacji Narodowej
...............................................................................................................................................................................

Dzie� Ch�opaka

   
 
galeria 1
galeria 2
...............................................................................................................................................................................

Nadesz�a Jesie�


galeria

galeria

galeria

galeria
...............................................................................................................................................................................

Grodzisko w Sopocie


galeria
...............................................................................................................................................................................

Spotkanie z autork� ksi��ek dla dzieci

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Kó�ko Turystyczne - wrzesie�

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

W�adys�awowo


galeria
...............................................................................................................................................................................

Dzie� Chleba


galeria
...............................................................................................................................................................................

Westerplatte

    
galeria
...............................................................................................................................................................................

Mi�dzynarodowy Dzie� Kropki

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Pierwsze dni w pierwszej klasie

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

4.09.2017 - Rok Szkolny 2017/2018 rozpocz�ty!!!