Dzisiaj jest: Imieniny:

WYDARZENIA  
ROK SZKOLNY 2011 / 2012...............................................................................................................................................................................

29.06.2012r - ZAKO�CZENIE ROKU SZKOLNEGO


galeria

...............................................................................................................................................................................

ODKRYWANIE PRZEZ BADANIE

W ramach projektu ,,Odkryj moje mo�liwo�ci”
uczniowie klasy III d uczestniczyli w zaj�ciach rozwijaj�cych zainteresowania naukami przyrodniczymi.
Dzieci samodzielnie wykonywa�y ciekawe do�wiadczenia
oraz eksperymenty o charakterze biologiczno-fizyczno-chemicznym.
 Jak si� okaza�o, uczniowie klasy III d to prawdziwi wielbiciele eksperymentowania i trudnych zagadek!


galeria

...............................................................................................................................................................................

Nasze szkolne wycieczki
galeria grupy zerowegaleria Ib i Idgaleria IIb i IIcgaleria IIa i IId


galeria IIIb, IIIc i Ko�o turystycznegaleria IIIa, IIId, IIIe


...............................................................................................................................................................................

16.06. 2012 - �wi�to Ulicy Chylo�skiej

Klasy m�odsze Szko�y Podstawowej Nr 31
wspaniale zaprezentowa�y si� na paradzie
z okazji �wi�ta Ulicy Chylo�skiej.
Promowali�my szko�� i dzielnic�
 oraz wspieralismy nasz� dru�yn� narodow�,
w rozgrywkach Euro 2012.


galeria

...............................................................................................................................................................................

EURO 2012

Na boisko dzi� wybiegn� sportowcy - pi�karze,
ka�dy kibic na trybunach koszulk� poka�e.
W niej dru�yn� sw� na meczu godnie reprezentuje,
g�o�no krzyczy, dopinguje, klaszcze, gratuluje!
Ten kibicem jest wzorowym, kto druzyn� swoj� wspiera,
a rywali jej szanuje, nie obra�a, lecz kibicuje!


galeria

...............................................................................................................................................................................

01.06.2012 - Dzie� Dziecka


galeria 0c


galeria IIIdgaleria IIIb i IIIcgaleria IId


galeria 0dgaleria 0b

...............................................................................................................................................................................

Wystawa prac Martyny Czopik z klasy Id

Pasj� uczennicy pierwszej klasy jest malowanie i rysowanie ró�nymi technikami.
Martynka wcia� doskonali swoje umiej�tno�ci,
ostatnia praca na p�ótnie pt. "Widok górski"
jest tego przykladem.


galeria

...............................................................................................................................................................................

Dzie� Mamy i Tatygaleria klasy pierwszegaleria grupy zerowe

...............................................................................................................................................................................

22.05.2012 - Trzeciote�cik

22 maja uczniowie klas trzecich pisali Trzeciote�cik OBUT
- Ogólnopolskie Badanie Umiej�tno�ci Trzecioklasistów opracowany przez Centraln� Komisj� Egzaminacyjn�.
Niestety test okaza� si� bardzo trudny i przysporzy� dzieciom wiele k�opotów.


galeria

...............................................................................................................................................................................

19.05.2012 - Wycieczka kó�ka turystycznego

19 maja Kó�ko Turystyczne wybra�o si� na kilkumetrowy spacer pla�� - Z Babich Do�ów do Oksywia.
Tym razem pogoda by�a wymarzona - ciep�o, bezchmurne niebo i czysta woda.
Jak na ka�dej wycieczce co� wszystkich zaskoczy�o.
W okolicach torpedowni w Babich Do�ach pojawi�a si� flotylla motorowych pontonów kieruj�ca si� wprost na dzieci.
 Z pontonów wysiad�y grupki osób z mapami i szybko znikn�y z pla�y.
 Jeszcze przez chwil� dzieci budowa�y zamki z piasku, a potem wytrwale maszerow�y wzd�u� brzegu do Oksywia.
 Po drodze podziwia�y pi�kne klify, zbiera�y kamyki i szkie�ka o ciekawych kszta�tach oraz "rzuca�y kaczki".
 Maciek by� w tej konkurencji najlepszy!galeria

...............................................................................................................................................................................

Z wizyt� w Stra�y Po�arnej

Dnia 18 maja grupy"0" wybra�y si� z wizyt� do Komendy Stra�y Po�arnej przy ul. Hutniczej. 
Podczas wycieczki dzieci dowiedzia�y si� na czym dok�adnie polega praca stra�aka. 
Zwiedzi�y jednostk� Stra�y Po�arnej, zobaczy�y wóz stra�acki oraz jego wyposa�enie.
Pozna�y strój stra�aka i uczestniczy�y w pokazie gaszenia po�aru. 
Obejrza�y równie� centrum dowodzenia.
Wszystkim bardzo podoba�a si� ta wycieczka, by� mo�e które� z nich w przysz�o�ci zostanie stra�akiem.

Bardzo dzi�kujemy Panom Stra�akom za mi�e przyj�cie!


galeria

...............................................................................................................................................................................

Grodzisko w Sopocie

S�owianie & Wikingowie
czyli jak klasa IIa i IId poznawa�y �ycie swoich przodków.


galeria

...............................................................................................................................................................................

18.05.2012 - �wi�to Szko�y

18 maja klasy m�odsze uczestniczy�y w �wi�cie Szko�y. 
Z tej okazji klasy trzecie spotka�y si� na trawiastym dziedzi�cu szkolnym gdzie odby�y si� rozgrywki w "Dwa ognie",
a pó�niej mi�dzyklasowe sztafety sprawno�ciowe z bieganiem w workach i przeci�ganiem liny.
Równolegle grupki dzieci roz�o�y�y farby i kartony na trawie i malowa�y "SZKO�E MOICH MARZE�". 
Wszyscy byli tak zaaferowani tym, co dzieje si� na dziedzi�cu, �e ledwie zd��yli pobiec na pozosta�e boiska, 
gdzie mo�na by�o zje�� bardzo smaczn� grochówk� lub kawa�ek ciasta 
oraz pokibicowa� kolegom z innych klas, którzy uczestniczyli w zawodach zorganizowanych przez nauczycieli wf-u. 
Nikt w tym dniu si� nie nudzi�. 
Mo�na by�o oczywi�cie ogl�da� przegl�d piosenki POP CIS
- tam klasa IIc pi�knie za�piewa�a "Hymn Cisowej" na rozpocz�cie konkursu
i trzyma� kciuki za bior�c� udzia� Martyn� z klasy IIIc. 
               W hallu szko�y znajdowa�a si� wystawa prac dzieci ze starszych klas.


galeria

...............................................................................................................................................................................

15.05.2012 - Muzyczny Gol!

15 maja klasy III b, c i d oraz "0"d uczestniczy�y w niezwykle kolorowym koncercie edukacyjnym, 
który odby� si� w Filharmonii Ba�tyckiej w Gda�sku.
Najbardziej podoba�a nam si� Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej oraz zespó� Cheerleaders Baltica. 
Piosenki i utwory muzyczne o sportowych zmaganiach o Mistrzostwo Europy w Pi�ce No�nej 
zosta�y urozmaicone rozgrzewk� i popisami pi�karskimi. 
Koncert zrobi� na nas ogromne wra�enie.


galeria

...............................................................................................................................................................................

 Z �ycia grupy 0b


galeria

...............................................................................................................................................................................

 Pi�kna okolica naszej szko�y

W maju kwitnie ca�y �wiat.
Bia�e p�atki liczy wiatr.
A doko�a bia�o, bia�o,
jakby �niegu napada�o.
Bia�e p�atki liczy wiatr. [...]

Wyjrza� z budki ma�y szpak.
Pogwizduje sobie tak:
- Mi�o mieszka� na jab�oni
i owady w locie goni�.-
Pogwiaduje sobie szpak. [...]

                                                                                                                              Barbara Lewandowska

Poni�ej na zdj�ciach klasa IId na wiosennym spacerze dooko�a SP nr 31 w Gdyni.
 

galeria

..............................................................................................................................................................................

04.2012 - Spotkanie klas II z Morzem Ba�tyckim

W miesi�cu kwietniu wszystkie II klasy wzi�y udzia� w projekcie edukacji ekologicznej
finansowanym przez Wydzia� �rodowiska Urz�du Miasta Gdynia.
Uczniowie wzi�li udzia� w ciekawych zaj�ciach multimedialnych i laboratoryjnych
po��czonych ze zwiedzaniem Akwarium Gdy�skiego z przewodnikiem.
Dzieciom najbardziej podoba�a si� praca z wykorzystaniem sprz�tu optycznego
i obserwacja materia�u biologicznego w postaci �ywych i zakonserwowanych zwierz�t ba�tyckich.
D�ugo wspomina� te� b�dziemy por� karmienia ryb w akwariach.


galeria

...............................................................................................................................................................................

21.04.2012 - Wycieczka kó�ka turystycznego

21 kwietnia 2012 dzieci z Kó�ka Turystycznego mia�y wybra� si� na d�u�sz� wycieczk� piesz�
- ��kami i polami do Rumi Janowa, a z powrotem po drugiej stronie torów - �cie�kami le�nymi do szko�y.
Na przekór ambitnym planom stan�a deszczowa pogoda.
Mimo deszczu na miejscu zbiórki stawi�o si� 18 osób. Po godzinie grania w Unihoka w szkole, przesta�o pada�
i dzieci pow�drowa�y uliczkami Cisowej do "drogi wewn�trznej" Elektrociep�owni Wybrze�e.
To tereny do�� podmok�e - sporo tam ma�ych stawów i ro�lin lubi�cych wod�.
W okolicach wej�cia na dzia�ki dzieci posadzi�y dwa d�by, które przez zim� wyhodowa�a z �o��dzia klasa IC.
Trasa zosta�a skrócona, ale za�wieci�o kilka razy s�o�ce i wszystkim by�o bardzo weso�o (popatrzcie na zdj�cia).
Nikomu nie przeszkadza� specjalnie brak �awek na trasie,
ma�y piknik mo�na czasami zorganizowa� sobie nawet na drodze (oczywi�cie niedost�pnej dla samochodów).


galeria

...............................................................................................................................................................................

08.04.2012 - Wielkanoc

Pisanki skrad�y s�o�cu kilka z�otych promieni,
teraz ich jasny blask niech Wasz dom rozpromieni.
Radosnych �wi�t Wielkanocnych!!!

    
...............................................................................................................................................................................

27.03.2012 - Przedstawienie Kó�ka Super Simple Songs

27 marca dzieci z Kó�ka SUPER SIMPLE SONGS zaprosi�y wszystkie klasy m�odsze 
na przedstawienie pt.'Three Billy Goats Gruff'. 
Trzy weso�e, ale g�odne kózki (Klaudia Sz., Julka R. i Gabrysia ) 
chcia�y przej�� przez most na drug� stron� rzeki, bo ros�a tam pi�kna zielona trawa. 
Roz�piewane zwierz�ta z farmy Mac Donalda (Krzy� S.) nie radzi�y im tego robi�, 
bo obawia�y si� strasznego trolla (Paulina), który mieszka� pod mostem. 
Proponowa�y im swoje ulubione jedzenie, 
jednak kozy nie chcia�y kie�bas, marchewek, soli, cukru, jab�ek i innych smako�yków.
Dzi�ki odwadze i sprytowi potrafi�y przep�dzi� trolla spod mostu i dosta�y si� na upragnione zielone pastwisko. 
Tam te� zaprosi�y przyjació�, czyli zwierz�ta z farmy. Na zako�czenie razem weso�o odta�czy�y 'Hockey Pockey'.


galeria

...............................................................................................................................................................................

21.03.2012 - Pierwszy Dzie� Wiosny

Pierwszy Dzie� Wiosny - Dzie� Radosny!!!
W naszej szkole dzieci sp�dzi�y go aktywnie na �wie�ym powietrzu.

Klasa IIb i IIc wybra�y si� do Grodziska w Sopocie.
Jest to najstarszy zabytek Sopotu, po�o�ony w malowniczej scenerii bujnej zieleni i szumi�cych strumyków.
Dzieci zwiedzi�y Muzeum Archeologiczne, lepi�y z gliny w pracowni rzemie�lniczej
 wzi�y udzia� w prezentacja uzbrojenia oraz nauczy�y si� strzela� z �uku.
Na zako�czenie ognisko i pieczenie kie�basek dla zm�czonych poszukiwaczy przygód.

Klasa IIIb i IIIc "Dzie� Wagarowicza" sp�dzi�a w kr�gielni U7 w Gdyni.
Dzieci razem ze swoimi wychowawczyniami sp�dzi�y czas na radosnej rywalizacji.
Taka wiosenna "Klasówka" b�dzie d�ugo jeszcze wspominana.

Klasa III d powita�a wiosn� w Muzeum Motoryzacji w Gdyni.
We wn�trzu przypominaj�cym star� uliczk� dzieci czu�y si� jak na planie historycznego filmu.
Podziwia�y tam cuda techniki sprzed 60 lat m.in. ogromny niczym kareta Buick Master Six z 1925r.,
Ford V8 Super de Lux z 1946r. z hydraulicznie otwieranym dachem
czy odrestaurowany kabriolet bior�cy udzia� w paradzie podczas �wi�ta Niepodleg�o�ci.galeria

...............................................................................................................................................................................

10.03.2012 - Wycieczka kó�ka turystycznego

10 marca, w sobot�, Kó�ko Turystyczne wybra�o si� do Hali Widowiskowo-Sportowej Gdynia
na XIV Ogólnopolskie Spotkania Podró�ników, �eglarzy i Alpinistów.
Dzieci obejrza�y trzy prezentacje:
'KRN�BRNY "AQUAHOLIC' NA ATLANTYKU', '
FLOTYLLA �LEDZIOWA CZYLI NA DINGI DO SKANiI'
 oraz 'POLKA, SZWED I CZUKOTKA'.
W zamiarach by�o obejrzenie prezentacji w tzw. MA�EJ SALI
 o przygodach trzech podró�ników w krajach Afryki Zachodniej,
 ale nie mo�na by�o tam si� dosta� z powodu zbyt du�ej liczby zainteresowanych ludzi.
I nie ma si� co dziwi�, przecie� to najwi�ksza w Polsce doroczna impreza �rodowiska podró�niczego!


galeria

...............................................................................................................................................................................

08.03.2012 - Dzie� Kobiet
Niechaj ten wiersz...
Tadeusz Kubiak
Dzisiaj jest �wi�to mamy i pani, która nas uczy,
Basi i Ani, Krysi, co z�oty splata warkoczyk, co ma niebieskie jak Wis�a oczy.

Dzisiaj jest �wi�to wszystkich dziewczynek,
Ma�go�, Balbinek i Katarzynek,
w Gda�sku, sk�d p�ynie si� do Afryki, w Toruniu, gdzie s� pyszne pierniki,
w Warszawie, w której �piewa Syrena, w Krakowie, w którym smoka ju� nie ma...

Dzisiaj jest �wi�to wszystkich dziewczynek,
�l�skich Barbórek i Karolinek,
góralskich Jagu�, Mary� i Hanek,
którym podzwania dzwonek u sanek,
niechaj si� ciesz� tak jak co roku, to dla nich wyjrza� spod �niegu krokus.

Ja te� przesy�am �yczenia szczere
dla wszystkich Ewu� , Agnieszek , Teres .
Niechaj ten wiersz , w s�o�ce czy w deszcz
Kwitnie jak krokus , �piewa jak �wierszcz .

Klasa Ob i  IIId z okazji Dnia Kobiet wybra�a si� do Centrum Nauki Eksperyment,
by w niecodziennej pracowni do�wiadczalnej dla ma�ych i du�ych odkrywców 
samodzielnie przeprowadzi� wiele ciekawych eksperymentów. 
��cz�c zabaw� z nauk� dzieci poszerzy�y swoj� wiedz� o otaczaj�cym nas �wiecie 
oraz odkrywa�y ró�norodne prawa fizyki i przyrody.
Klasa IId i IIIe sp�dzi�y ten dzie� na sportowo bawi�c si� na kr�glach w U7 i na lodowisku w Gdyni. 
Dzieci poprzez weso�� zabaw� trenowa�y si��, szybko��, koncentracj�, precyzj� i wytrwa�o��. 
Oczywi�cie tradycji sta�o si� zado�� i tego dna ch�opcy obdarowywali dziewczynki kwiatami.


galeria

...............................................................................................................................................................................

86 urodziny Gdyni

10 lutego 1926 roku Rada Ministrów og�osi�a rozporz�dzenie, 
zgodnie z którym gmina wiejska Gdynia otrzymywa�a z dniem 4 marca 1926 roku status miasta. 
Gdynia liczy�a wówczas 12 tys. mieszka�ców, dzi� ma ich oko�o 250 tys.


galeria

...............................................................................................................................................................................

16.02.2012 - Dyskoteka karnawa�owo - walentynkowa klas III

 Dzieci z klas III razem ze swoimy wychowawczyniami
przygotowa�y kolejn� wspania�� dyskotek�.
Pi�kne stroje, w�asnor�cznie wykonane maski i �wietna muzyka.
a� szkoda, �e karnawa� si� juz ko�czy...


galeria

...............................................................................................................................................................................

25.01.2012 - Bal karnawa�owy


galeria

...............................................................................................................................................................................

23.01.2012 - Jase�ka w Przedszkolu Nr 32 w Gdyni 

Dzieci z przedszkola "Cisowiaczki" zaprosi�y swoich starszych kolegów ze szko�y
na przepi�kne Jase�ka i wspólne kol�dowanie.
Patrzeli�my z podziwem na wspania�� dekoracj�, stroje i mow� aktorów.
Bardzo dzi�kujemy Pani Beacie, Pani Ewie oraz Pani Dyrektor za zaproszenie.galeria

...............................................................................................................................................................................

21/22.01.2012 - Dzie� Babci i Dziadka

W naszej szkole na Wspania�e Babcie i Kochanych Dziadków czeka�y same niespodzianki.
Odby�y si� przedstawienia, wyst�py zespo�owe i indywidualne, wspólne kol�dowania i ta�ce.
Równie wspaniale go�cie bawili si� na pocz�stunkach w klasach.
Rozmawiali i opowiadali o swoich dzieci�cych przygodach,
rozpoznawali siebie na portretach wykonanych przez wnucz�ta,
brali udzia� w konkursach sprawno�ciowych.
Najwi�ksz� rado�� sprawi�y prezenty
w�asnor�cznie wykonane przez dzieci.Uroczysto�ci w klasach zerowych.

Dzieci z grup zerowych na Dzie� Babci i Dziadka przygotowa�y wierszyki, piosenki i drobne upominki. 
Ka�da grupa w swojej sali przywita�a Babcie i Dziadków, którzy w bardzo licznym gronie przybyli do naszej szko�y. 
Wyst�py wnuków by�y przyj�te z du�� rado�ci�. 
Dzieci wraz z wychowawczyniami podzi�kowa�y równie� wszystkim Babciom i Dziadkom za tak mi�� wizyt�.

18 stycznia dzieci z klas pierwszych wprowadzi�y swoich go�ci
w �wiat pachn�cy �wi�tami, ciastkami i kol�dami.
Babcie i Dziadkowie obejrzeli "Dziewczynk� z zapa�kami",
 wczuli si� w rytm ta�ca towarzyskiego cha-cha,
nowoczesnego rock and roll'a
oraz królewskiego menueta.galeria


26 stycznia dzieci z klas drugich przygotowa�y akademi� pt. "Cztery pory roku"
i spróbowa�y pokaza� Babciom i Dziadkom jak "z�apa� chwil�"
i zatrzyma� tak szybko up�ywaj�cy, bezcenny czas.galeria


19 stycznia klasy trzecie wystawi�y dla specjalnych go�ci - Bab� i Dziadków
"Opowie�� wigilijn�".
Przedstawienie spotka�o si� z wielkim zainteresowaniem.
Na widowni panowa�a cisza i skupienie
a na twarzach naszych go�ci malowa�o si� wzruszenie.
Wyst�p nagrodzono gromkimi brawami.
26 stycznia przedstawienie mia�o swój bis
specjalnie dla nauczycieli oraz kolegów i kole�anek ze szko�y.
galeria


galeria

...............................................................................................................................................................................

20.01.2012 - Spotkanie z Panem Amperkiem

20 stycznia odwiedzi� grupy "0" pan Amperek.
Podczas spotkania dowiedzieli�my si� jakie s� urz�dzenia elektryczne oraz jak bezpiecznie z nich korzysta�.galeria

...............................................................................................................................................................................

07.01.2012 - Wycieczka kó�ka turystycznego

7 stycznia Kó�ko Turystyczne zaprosi�o dzieci na wycieczk� do Gda�ska. Przysz�o 35 dzieci. 
G�ównym celem wycieczki by�o obejrzenie ruchomej szopki u Franciszkanów w ko�ciele �wi�tej Trójcy.
Oprócz pi�knej szopki dzieci spacerowa�y po uliczkach starego Gda�ska i znajdowa�y ró�ne ciekawostki. 
Na przeciw Ratusza Staromiejskiego jest most na Raduni, na którym zakochane pary zostawiaj� k�ódk�. 
Na D�ugim Targu nie ma Neptuna (w remoncie), 
za to stoi wysoka choinka z ogromnymi bombkami, a na ka�dej jest herb Gda�ska.
Na Mariackiej zrobili�my sobie wspólne zdj�cie przed najstarszym domem mieszkalnym w Gda�sku. 
Byli�my te� w sklepie, gdzie produkuje si� cukierki i wszyscy zostali pocz�stowani jeszcze ciep�ym cukierkiem.


galeria

...............................................................................................................................................................................

22.12.2011 - Wigilijne �wi�towanie w klasach zerowych

"Gdy w pokoju wyro�nie choinka,
�a�cuszkami, bombkami za�wieci,
to znaczy, �e ju� �wi�ta, �e ju� blisko kol�da..."

Dzieci z grup zerowych podczas klasowych wigilii dzieli�y si� op�atkiem, sk�ada�y sobie �yczenia i �piewa�y kol�dy. 
Na zako�czenie zaj�� dzieci z ka�dej grupy przygotowa�y dla swoich rodziców 
krótkie przedstawienie lub spotkanie przy choince. 
Grupa 0 "d" razem z wychowawczyni�, Pani� Iwon� Nawrot, 
przygotowa�a Jase�ka dla klas pierwszych i zerowych. 
Pierwszy wyst�p tej grupy w obecnym roku szkolnym 
zosta� nagrodzony przez ogl�daj�cych du�ymi brawami i radosnymi u�miechami.


galeria

...............................................................................................................................................................................

22.12.2011 - Dziewczynka z zapa�kami - jase�ka

W ostatni dzie� nauki przed �wi�tami, tradycyjnie w naszej szkole
odby�y si� spotkania wigilijne w klasach z wychowawcami, a po nich jase�ka szkolne.
Wzruszaj�ce losy biednej dziewczynki oraz histori� narodzenia Jezusa
przedstawili uczniowie z klasy Id
pod kierunkiem Marzeny Sanockiej oraz Bo�eny Mikulskiej.
Pi�kna dekoracja i oprawa muzyczna, stroje dzieci, zapach siana…
to wszystko wprowadzi�o nas w podnios�� atmosfer�.
Podczas wspólnego spotkania swoje umiej�tno�ci wokalne 
zaprezentowali finali�ci szkolnego konkursu kol�d i pastora�ek.
Ksi�dz Adam wr�czy� równie� dyplomy i nagrody
za najpi�kniejszy lampion adwentowy.


galeria

...............................................................................................................................................................................

Wystawa choinek i choineczek

"Zielona choinka pi�knie przystrojona.
�wi�ta blisko ju� tu�, tu�.
A pod ga��zkami, misie z krasnalkami, Miko�aja wygl�daj� ju�.
�wiec� si� lampeczki, pachn� ga��zeczki,
za oknami trzeszczy mróz.
A pod ga��zkami, misie z krasnalkami, Miko�aja wygl�daj� ju�."

Danuta Jagie��o, Karol Jagie��o

 Na Ip w budycku C podziwia� mo�na wystaw� choinek przygotowan� przez dzieci z klas 0 - IIIgaleria

...............................................................................................................................................................................

09.12.2011 - Spotkanie z psem ratowniczym

W dniu 09.12.2011r.  klasy IIb i IIc go�cily Pani� Ann� Izbick� wraz z psem ratowniczym, który wabi si� ,,Pepper".
Pies ten pomaga w poszukiwniach osób zaginionych i niesie pomoc ofirom wypadków. 
Przewodnik psa opowiedzial uczniom o swojej i ,,Pepeera" pracy.


galeria

...............................................................................................................................................................................

09.12.2011 - Zimowe zapasy

Klasy pierwsze pod opiek� Pani Marzeny Sanockiej
przygotowa�y barwne widowisko na po�egnanie jesieni pt. "Zimowe zapasy".
Mimo szarej pogody za oknem my zobaczyli�my na chwil� roz�piewany i ta�cz�cy las.
Dowiedzieli�my si� jak zwierz�ta przygotowa�y si� do zimy, oraz które zapad�y w sen zimowy.
Jesienno - zimowa cza-cza na d�ugo pozostanie w naszej pami�ci.


galeria

...............................................................................................................................................................................

07.12.2011 - Rodzinne tworzenie ozdób �wi�tecznych

7 grudnia w godzinach popo�udniowych w klasach zerowych 
odby�o si� rodzinne tworzenie ozdób i dekoracji �wi�tecznych. 
Dzieci, rodzice i wychowawczynie klas 0 wspólnie wykonywali ozdoby choinkowe, 
ma�e dekoracje �wi�teczne, �a�cuchy, kartki. 
Ka�dy z uczestników mia� inny, swój w�asny pomys� na ozdob�.
I dzieci i rodzice byli bardzo zaanga�owani, a co najwa�niejsze wszelkie prace powstawa�y wspólnie.
Dzieci bardzo si� cieszy�y, a doros�ym chyba si� troch� przypomnia�y czasy dzieci�stwa...


galeria

...............................................................................................................................................................................

06.12.2011 - Miko�ajkowy Kiermasz S�odko�ci

6 grudnia odby� si� w naszej szkole Miko�ajkowy Kiermasz S�odko�ci.
Organizatorami kiermaszu by�y wychowawczynie klas zerowych
oraz Rodzice dzieci z zerówek, którzy przygotowali wszystkie wspania�e s�odko�ci.
Kiermasz cieszy� si� du�ym zainteresowaniem nie tylko uczniów, ale te� nauczycieli i rodziców.
Ju� za symboliczn� "z�otówk�" mo�na by�o naby� prawdziwe rarytasy.
Dzi�kujemy  wszystkim rodzicom, którzy przyczynili si� do przygotowania kiermaszu!galeria

...............................................................................................................................................................................

06.12.2011 - Miko�ajki w klasach zerowych

Klasy zerowe z niecierpliwo�ci� czeka�y na tegoroczne Miko�ajki.
Dzieci z przyjemno�ci� i wielkim zainteresowaniem obejrza�y przedstawienie przygotowane przez klas� II d, 
a pó�niej z rado�ci� odebra�y worki z prezentami. �wi�towanie trwa�o ca�y dzie�!


galeria

...............................................................................................................................................................................

06.12.2011 - Miko�ajki

6 grudnia klasa IId przygotowa�a dla wszystkich klas 0 - III 
przedstawienie pt. "Zmartwienia �wi�tego Miko�aja".
Podczas widowiska �nie�ynki zata�czy�y walczyka, Elfy pociesza�y Pani� Miko�ajow�
 a Miko�aj próbowa� przekona� dzieci, by dobrze przemysla�y swoje listy z pro�bami o prezenty.
Mimo braku zimy na dworze w naszej szkole tego dnia spad� �nieg.
Na zako�czenie niespodzianka: upominki dla ka�dej klasy.galeria

Klasa 5 grudnia przedstawienie wystawi�a równie� dla m�odszych kolegów
z Przedszkola "Cisowiaczki" Nr 32 w Gdyni.

...............................................................................................................................................................................

03.12.2011 - Wycieczka kó�ka turystycznego

Na wycieczk� Kó�ka Turystycznego 3 grudnia zg�osi�o si� 19 dzieci.
Reszt� ch�tnych wystraszy�a chyba niezbyt zach�caj�ca prognoza pogody,
tymczasem pogoda okaza�a si� dla spacerowiczów wyj�tkowo �askawa.
Nie by�o wiatru, niebo by�o niebieskoró�owe i prawie ca�y czas �wieci�o s�o�ce.
Dzieci maszerowa�y najpierw ulicami Sopotu do Parku Pó�nocnego, potem alejkami parkowymi do uj�cia rzeki Sweliny,
a dalej pla�� do Gdyni Or�owa. Po drodze napi�y si� gor�cej herbaty lub czekolady w chacie Koliba.
Jak zwykle nie omin�y �adnego placu zabaw, równie� "si�owni pod chmurk�" w Kamiennym Potoku
(nie ma jej na zdj�ciach, bo fotograf by� zbyt zaabsorbowany przyrz�dami do �wicze�).


galeria

...............................................................................................................................................................................

30.11.2011 - Andrzejki

"�wi�ty Andrzeju daj zna�, co si� b�dzie ze mn� dzia�..."

Tak mówi�y dawniej dziewcz�ta, które chcia�y si� dowiedzie� czego� o przysz�ym losie,
czy wyjd� za m�� i jak b�dzie wygl�da� ich ukochany.
Dzi� w Andrzejkach mo�e udzia� wzi�� ka�dy.
Poni�ej na zdj�ciach wida� jak weso�o bawi�y si� wszystkie dzieci w naszej szkole.


galeria

Klasy III bawi�y si� na dyskotece andrzejkowej.
Zabawa odby�a si� w ma�ej sali gimnastycznej i trwa�a dwie godziny.
Humory dopisywa�y, muzyka gra�a,
wi�c wszyscy, którzy chcieli z przyjemno�ci� oddawali si� tanecznym pl�som...
S�dz�c po wypowiedziach pisemnych uczniów, dzieci wróci�y do domu zadowolone i pe�ne wra�e�.


galeria

...............................................................................................................................................................................

25.11.2011 - �wiatowy Dzie� Pluszowego Misia

Mi�kki, puchaty i taki z �atk� - dzi� swoje �wi�to obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci
i niezast�piona przytulanka przy zasypianiu - Pluszowy Mi�.
Mimo coraz nowoczesniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych  zabawek
- moda na Misie nie przemija!
W klasach 0 - III odby�y si� spotkania z udzia�em pluszakow, pogadanki,
wspólne czytanie ksia�ek oraz zaj�cia plastyczne.


galeria

...............................................................................................................................................................................

25.11.2011 - Lodowisko zaprasza

Od pa�dziernika do marca w Gdyni jest otwarte lodowisko.
Niektóre klasy ch�tnie i systematycznie korzystaj� z bezp�atnych wej�� w ramach lekcji wf-u.
To zdj�cia klasy IIIb z 25 listopada 2011r.
Umiej�tno�ci poszczególnych uczniów s� ró�ne, ale wida� , �e wszyscy dobrze si� bawi�.
Dzieci ju� zastanawiaj� si�, kiedy znowu za�o�� �y�wy ...


galeria

...............................................................................................................................................................................

25.11.2011 - Wizyta w OSNIPWP w Gdyni

Klasa IId uczestniczy�a w zaj�ciach realizowanych na basenie szkoleniowym
w O�rodku Szkolenia Nurków i P�etwonurków Wojska Polskiego w Gdyni.

Uczniowie mieli okazj� zobaczy� elementy kursu samoratowania na wodzie dla personelu lataj�cego
oraz kursu na  m�odszego nurka.
Obserwowali�my jak za�oga statku powietrznego przeprowadza akcj� ratownicz� po wpadni�ciu �mig�owca do wody.
Dodatkowym utrudnieniem dla �wicz�cych by�y symulacja nocy, wysokiej fali oraz opadów deszczu.

Dzieci zobaczy�y te� nurków w sprz�cie przewodowym
wykonuj�cych proste prace podwodne z wykorzystaniem e�ektora na dnie basenu.
Dodatkowo dzi�ki kamerom zamontowanym na he�mach nurkowych mogli�my �ledzi� ich prace na ekranie monitora.

Na zako�czenie obejrzeli�my okr�ty Marynarki Wojennej stacjonuj�ce w Porcie Wojennym w Gdyni
min. ORP "Orze�" nasz najwi�kszy okr�t podwodny.

Bardzo dzi�kujemy kmdr ppor. Ireneuszowi Syku�a oraz Pani Anecie Brzozowicz - Syku�a
za mo�liwo�� zwiedzenia O�rodka oraz niezapomniane wra�enia.


galeria

..............................................................................................................................................................................

24.11.2011 - Warsztaty plastyczne w Muzum miasta Gdynia

24 listopada klasa III d uczestniczy�a w warsztatach plastycznych ,,Jesienne kompozycje" w Muzeum Miasta Gdyni. 
Podczas zaj�� rozmawiali�my o jesiennej aurze i s�uchali�my wierszy naszych polskich poetów. 
Stosuj�c technik� wydzieranki i usypywanej mozaiki, wykonali�my nietypowe zak�adki do ksi��ek. 
W czasie pracy korzystali�my nie tylko z kolorowego papieru, ale równie� z jesiennych darów przyrody: 
suszonych li�ci, mielonych przypraw i zió�. 
Tak wykonane i zalaminowane zak�adki pos�u�� nam przez wiele lat.

Spaceruj�c po Gdyni odwiedzili�my równie� dom,
 w którym na pocz�tku XX wieku mieszka� i pracowa� kaszubski dzia�acz Antoni Abraham.
Du�e wra�enie zrobi� na nas jego pomnik, który zosta� wzniesiony na Placu Kaszubskim.
Jak wida� na zdj�ciach, jest to jedno z ulubionych miejsc gdy�skich go��bi.


galeria

...............................................................................................................................................................................

10.11.2011 - �wi�to Niepodleg�o�ci

"W tym dniu radosnym, w listopadzie
unosimy w gór� polsk� flag� [...]
Wolno�� - to dobro bez zawi�ci,
Naród - to wolnych ludzi jedno��.
Polska - to sen, który si� zi�ci�.
A wszystko to jest - NIEPODLEG�O��"
Marcin Przewo�niak

Uroczysty apel dla wszystkich klas Szko�y Podstawowej Nr 31 - tych m�odszych i tych starszych
wspólnie przygotowa�y klasy III pod kierunkiem wychowawczy�:
IIIa - Alicji  Rutkowskiej, IIIb - Aleksandry  Soleckiej-Plata, IIIc - Beaty  Wosik,
IIId - Bo�eny  Szewczyk, IIIe - El�biety  Korcz.

    
galeria

Klasa IId pod kierunkiem Pani Anety Brzozowicz - Syku�a przygotowa�a wystaw� prac "Orze� Bia�y"....................................................................................................................................................................
............

Kolorowa jesie� w klasach zerowych

G�ównym tematem zaj�� w pa�dzierniku i w listopadzie -  w klasach zerowych by�a JESIE�.
 �piewali�my piosenki o jesieni, s�uchali�my muzyki, uczyli�my si� jesiennych wierszyków,
zbierali�my kolorowe li�cie na spacerach, a tak�e próbowali�my puszcza� balonowe latawce.
Obejrzeli�my dwa przedstawienia przygotowane przez najm�odsze grupy.
Nasze pi�ciolatki z rado�ci� prezentowa�y weso�e piosenki i wierszyki.
 Gratulujemy odwagi i �wietnych wyst�pów.

    
galeria

...............................................................................................................................................................................

05.11.2011 - Wycieczka kó�ka turystycznego

5 listopada Kó�ko Turystyczne wybra�o si� na wycieczk� piesz� z Gdyni G�ównej do Gdyni Leszczynek.
 Po drodze dzieci zapali�y znicze w le�nych miejcach pami�ci:
pod krzy�em na rozdro�u dróg Witomino- Leszczynki
oraz pod pomnikiem po�wi�conym Stra�nikom Przyrody Ojczystej pomordowanym w latach II Wojny �wiatowej.
 Wszyscy w�drowcy (36 uczniów) dzielnie maszerowali, a trasa by�a d�uga, bo niemal siedmiokilometrowa.
Pogoda i humory dopisa�y, co uwdoczniaj� pami�tkowe zdj�cia...

     
galeria

...............................................................................................................................................................................

28.10.2011 - Pami�tamy...

"Dla tych, którzy odeszli w nieznany �wiat,
p�omie� na wietrze ko�ysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów pod cmentarnym murem
i niebo jesienne u góry.
Dla nich harcerskie warty i chor�giewek gromada,
i dla nich ten dzie� -
PIERWSZY DZIE� LISTOPADA".
Danuta Gellnerowa

 

Pomnik po�wi�cony Gdy�skim Kosynierom w Cisowej
 przypomina, �e wolno��, któr� si� dzisiaj cieszymy, wymaga�a tak wielu ofiar.

...............................................................................................................................................................................

28.10.2011 - Halloween

Widowiskowe przedstawienie przygotowa�o kólko j�zyka angielskiego
Super Simple Songs

 
galeria

...............................................................................................................................................................................

18.10.2011 - Jesienne spacery 

 IIa i IId pojecha�y na spacer do Parku w Gda�sku Oliwie im. Adama Mickiewicza. 
Podziwiali�my pi�kno jesiennej przyrody, drzewa, krzewy a nawet kwiaty.
Przygl�dali�my si� ptakom i wiewiórce zbieraj�cej zapasy na zim�. 
Zachwyci�y nas kolory w parku pi�knie prezentuj�ce si� w s�o�cu oraz ciekawie przyci�te krzewy i drzewa.
Po spacerze udali�my si� do Katedry Oliwskiej na koncert organowy.

   
   

...............................................................................................................................................................................

14.10.2011 - Dzie� Edukacji Narodowej

�wi�to dla wszystkich pracowników szko�y
przygotowa�a klasa IId pod opiek� Moniki Marat i Anny Tomczuk - Wróblewskiej
.
Dzieci �piewa�y, ta�czy�y i recytowa�y wiersze.
Dla "Naszej Królowej" Pani V-ce Dyrektor Alicji Drozd wyst�pi� "Micha� Wi�niewski".
Wszyscy nauczyciele i pracownicy otrzymali r�cznie wykonane laurki z �yczeniami.

 
galeria

...............................................................................................................................................................................

08.10.2011 - Wycieczka kó�ka turystycznego

Kólko Turystyczne licz�ce 38 dzieci wybralo si� na wycieczk� do �ród�a Marii
 i pi�knej polany w lesie - miejsca zwanego Ko�skie ��ki.
 Dzieci zapozna�y si� z histori� powstania figurki Marii, pi�y wod� ze �róde�ka
 i wytrwale maszerowa�y czarnym szlakiem turystycznym.
 Bryka�y po zielonej jeszcze trawie, wzd�u� le�nych dróg zbiera�y bukowe orzeszki, �o��dzie i inne skarby le�ne.
Pogoda nam sprzyja�a - �wieci�o s�o�ce i by�o bardzo ciep�o. Dopiero po naszym powrocie do szko�y lun�o...

     
galeria

...............................................................................................................................................................................


06.10.2011 - "Foczka" -
wycieczka klas II na Hel

30 dzieci z klas II uczestniczy�o w autokarowej wycieczce na Hel.
Dru�yna z naszej szko�y wygra�a t� wycieczk� w zesz�ym roku
zajmuj�c III miejsce w Wielkim Finale Programu dla klas I
 "Policyjna Foczka uczy zasad bezpiecze�stwa" (patrz wydarzenia 2010/2011).
Dzieci uczestniczy�y w zaj�ciach edukacyjnych w "B��kitnej Szkole" w Stacji Morskiej "Fokarium"
oraz bra�y udzia� w pokazie karmienia fok.
Poznali�my �ycie tych fascynuj�cych i inteligentnych ssaków oraz nauczyli�my si� jak je chroni�.
Wrócili�my pod szko�� obdarowani licznymi upominkami:
pocztówkami, ksi��eczkami, naklejkami i kalendarzami mi�o�ników przyrody.

   
galeria   

...............................................................................................................................................................................

05.10.2011 - 
Pasowanie klas I na Ucznia 

Dnia 5 pa�dziernika 2011 roku nasi najm�odsi podopieczni zostali pasowani na uczniów. 
Uroczysto�� odby�a si� na pok�adzie wspania�ego �aglowca - muzeum "Dar Pomorza".
Pan dyrektor Aleksander Ku�min wraz z Pani� wicedyrektor Alicj� Drozd dokonali pasowania
przy d�wi�kach �eglarskich szant �piewanych przez nasze najm�odsze "wilki morskie". 
W uroczysto�ci uczestniczy� kapitan �aglowca Pan Jan Soko�owski, 
który oprowadza� dzieci po pok�adach i pomieszczeniach, opowiadaj�c o morskich przygodach.
Nad przebiegiem imprezy czuwa�y wychowawczynie klas: 
I a- Iwona Wolska, I b- Katarzyna Stain, I c- Ma�gorzata Zabost, I d- Marzena Sanocka. 
Swoim pociechom �ywo kibicowa�a du�a grupa rodziców i dziadków.

                                                 
                     
  

...............................................................................................................................................................................

30.09.2011 - Dzie� Ch�opaka


30 wrze�nia klasy 3b i 3c uda�y si� do lasów koleczkowsko-marszewskich na spotkanie z le�niczym.
 Jakie� by�o nasze zdziwienie, gdy na pocz�tku �cie�ki dydaktycznej "Pod czerwon� wiewiórk�"
- powita� nas le�niczy "w spódnicy".
Pani podczas w�drówki ciekawie opowiada�a o drzewach, zwierz�tach i zasadach zachowania w lesie.
Na zako�czenie le�nej przygody mieli�my ognisko, w którym piekli�my kie�baski. By�y pyszne!!
 Ch�opcy z okazji Dnia Ch�opaka dostali mi�e upominki.
To by� ciekawy, przyjemny, ale równie� wyczerpuj�cy dzie�.

   

Klasa IIIe sp�dzi�a ten dzie� „na sportowo”. 
Dzieci gra�y w kr�gle w BOWLING U7. 
�wietnie bawili si� i ch�opcy i dziewcz�ta. Wszyscy w nagrod� otrzymali balony.
Nast�pnie spacerowali�my Bulwarem Nadmorskim, obserwuj�c lini� widnokr�gu.
Na zako�czenie bawili�my si� na placu zabaw przy pla�y. 
Dopisywa� nam nie tylko humor, ale i pogoda – by�o s�onecznie i ciep�o jak latem.

 
   

IId z okazji Dnia Ch�opaka pojecha�a na wycieczk� do Gda�ska.
Pogoda by�a pi�kniejsza ni� latem – by�o bardzo ciep�o.
Przewodnik poprowadzi� nas uliczkami Gda�ska i w ciekawy sposób zapozna� nas z tajemnicami i legendami miasta. 
Poznali�my posta� i osi�gni�cia Jana Heweliusza, oznaczenia na mapie nieba oraz rodzaje zegarów.
Weszli�my do Ko�cio�a Mariackiego i na 82 metrow�
wie�� ko�cio�a.
Na zako�czenie slodka wizyta w artystycznej wytwórni cukierków „Ciuciu”. 

   
   

...............................................................................................................................................................................

21.09.2011 - Apel
porz�dkowy dla klas pierwszych

Jak co roku apel dla klas pierwszych odby� si� w celu omówienia szkolnego regulaminu.
Pani Dyrektor przypomnia�a wszystkim uczniom zasady zachowania si� zw�aszcza podczas przerw szkolnych.
 Nast�pnie klasa IId przedstawi�a krótki wyst�p dotycz�cy bezpiecze�stwa dziecka w drodze do szko�y i do domu.
 Starsi koledzy pouczyli m�odszych jak prawid�owo przechodzi� prze ulic�,
na jakie znaki drogowe nale�y zwraca� uwag� oraz jakie jest prawid�owe wyposa�enie rowerzysty.

       

      

...............................................................................................................................................................................

17.09.2011 - Wycieczka kó�ka turystycznego


W wycieczce wzi�o udzia� a� 37 dzieci z klas I-III.
Byli�my na wystawie "Kamienie milowe" w Muzeum Miasta Gdyni ( z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa).
Pracownicy muzeum opowiadali dzieciom o pocz�tkach naszego miasta, roli wójta Radkego we wsi Gdynia,
o tym, w jaki sposób budowano nabrze�a portowe i o trudnej wówczas pracy nurków,
 o modzie na pla�ach gdy�skich na pocz�tku XX wieku,
o losach Gdynian w czasie II wojny �wiatowej.
Po zaj�ciach w muzeum (dzieci by�y bardzo grzeczne) poszli�my odetchn�� na wspania�y pla�owy plac zabaw.

     
galeria

...............................................................................................................................................................................

14.09.2011 - Wycieczka do Gda�ska i na Westerplatte klas III

Zgodnie z tradycj� klasy trzecie we wrze�niu pojecha�y na wycieczk� autokarow� do Gda�ska.
Pierwszym etapem by�o Westerplatte. Uczniowie poznali miejsce zwi�zane z trudnymi wydarzeniami z historii Polski. 
Widzieli groby poleg�ych �o�nierzy, koszary, wartowni�, bunkry, Pomnik Obro�ców Wybrze�a, 
siedem symbolicznych zniczy i napis:
NIGDY WI�CEJ WOJNY.
Drugim etapem by�o zwiedzanie zabytków G�ównego Miasta.
Spacerowali�my Drog� Królewsk� od Zielonej do Z�otej Bramy i ulic� Mariack�. 
Widzieli�my Ratusz, Dwór Artusa, Fontann� Neptuna, Ko�ció� Mariacki oraz pi�kne, kolorowe kamieniczki. 
O godzinie 13.00 wzrok wszystkich skierowany by� na kamieniczk�, w której ukaza�a si� Panienka z Okienka.
Wrócili�my do Gdyni zm�czeni, ale Gda�sk bardzo nam si� podoba�.

Po wycieczce uczniowie klas III wykonywali prace plastyczne: Westerplatte i zabytki Gda�ska. 
W holu szko�y na I p. zorganizowano wystaw� najciekawszych prac uczniów.

      
           
                
   
    

...............................................................................................................................................................................

1.09.2011 - Rozpocz�cie roku szkolnego 2011


Roz�piewany i pe�en rado�ci apel przygotowa�y dzieci z  kó�ka j�zyka angielskiego Super Simple Song,
które w naszej szkole prowadzi Pani Jolanta Lewi�ska.
Szczególnie serdecznie witamy najm�odszych uczniów, którzy pierwszy raz zasi�d� w szkolnej �awce.galeria